door

Puntjes PSC vergadering november

Gebracht door Dhr. A. Roets

1/ Er wordt gestreefd naar uniformiteit onder de diverse Vriendenkring bij het geven van de cursus kandidaat-scheidsrechter. Daarom werd er op 7 december een samenkomst gepland met alle lesgevers.
Het examen wordt onderverdeeld in een theoretisch (70 punten) en mondeling gedeelte(30 punten). Voor onze nieuwe sessie zijn er reeds 3 Veurnse kandidaten.

2/ De peterschappen zijn achter de rug. 1 Veurnse ref (Niels Geryl) diende later te starten wegens problemen met de aansluiting. In uniformiteit met de andere Vriendenkringen gebruiken alle peters het opgelegde verslag (met kruisjes en commentaar)

3/ Bij ontslag van een scheidsrechter wordt vanaf heden ook de club vermeld in het Sportleven, dit om de secretarissen op de hoogte te brengen.

4/ Wanneer men een scheidsrechtersverslag doormailt, dient dit verslag eveneens volledig te zijn. Dus ook data, naam, … zeker vermelden.

5/ De januari-zitting van het PSC zal doorgaan te Oostnieuwkerke op 4 januari en niet op 5 januari zoals eerst voorzien. Dus is er geen enkel probleem met de datum van onze nieuwjaarsreceptie, die plaats vindt te Koksijde op vrijdag 5 januari 2007.

6/ De werkgroep zal 2x per jaar samenkomen onder leiding van de Voorzitters van alle Vriendenkringen W-VL. Er is eveneens een steunfonds, die indien nodig “gespekt” zal worden door de diverse Vriendenkringen.

7/ De ultieme fysieke testen vonden plaats te Tielt op 21 november. Helaas kon ons lid Franky Deprez er niet bijzijn, wegens de nog altijd aanslepende kwetsuur. We wensen in ieder geval Franky nogmaals het allerbeste toe en blijven hopen op een spoedig herstel.

8/ In december zijn er de halfjaarlijkse evaluaties van de diverse cursussen.
De volgende fysieke testen zijn gepland op zaterdag 27 januari 2007. Deze zijn van belang voor heropname in categorie of een oproep in verband met code 3 (= kans op een hogere categorie)

9/ Er dient opgepast te worden bij het opschrijven van de gele kaarten (waarschuwingen). De eerste gele kaart dient enkel genoteerd te worden bij eerste ploegen en corpo. (dus niet bij reserven en jeugd !!!) Indien een tweede gele kaart gegeven wordt, dient enkel de tweede gele kaart genoteerd te worden (in de juiste kolom !!!), ook bij de reserven en jeugd. In de rubriek aanmerkingen schrijft u: “speler x (geboortedatum)(club Y) werd uitgesloten met twee gele kaarten)

door

Puntjes PSC vergadering oktober

Gebracht door A. Roets

1/ De aanduidingen worden de dinsdag gedaan in Brugge ipv de woensdag voor de wedstrijdenin West-Vlaanderen. De laatste check dient u te doen op ten laatste vrijdag. Voor laattijdige aanduidingen (donderdag of vrijdag voor het weekend erop) krijgt u een telefoon van het secretariaat.

2/ De “blokken” voor de assistent-scheidsrechters zijn MAXIMUM 15 per duo. (dus bijvoorbeeld een assistent van 2 blokken kan gekoppeld worden met één van 13)

3/ Examen kandidaat-scheidsrechters: ongeveer 70 geslaagden in West-Vlaanderen. Onze eigen Veurnse Vriendenkring heeft 5 geslaagden, dus alle kandidaten worden scheidsrechter.
– De nieuwe cursus werd als zeer goed ervaren, met dank aan de opstellers
– Met hulp van de PSC zullen de Vriendenkringen didactisch materiaal ter beschikking gesteld krijgen in de toekomst (bv. Beamer)
– De eerste aanduiding van de nieuwe kandidaten is voorzien het laatste weekend van oktober.

4/ De fysieke en theoretische testen vinden plaats in Brugge/Assebroek Bloso op zaterdag 21 oktober. (eerste en tweede kans). Wie voor de eerste keer komt, krijgt zijn verplaatsing terug betaald.

5/ Coaching-analyse:
– Ontwerp wordt aangepast (in herwerking)
– Coaching voor de AR is eind oktober gedaan

6/ Afwezige refs
– Er zijn teveel afwezige refs op de wedstrijden.
– In oktober zijn er al enkel ontslagen gevallen wegens verregaande onbeschikbaarheid
– Wie langdurig verlof vraagt, wordt gevraagd de scheidsrechterskaart terug te sturen naar het secretariaat.

7/ Provinciaal comité :
– Doorgaans is er een goede opkomst van de refs
– Let wel op een duidelijk verslag, vooral bij trappen OP of NAAR, is er iemand gekwetst?

8/ Zijn er opeenvolgende racistische opmerkingen van supporters, dan dient de wedstrijd stilgelegd te worden, zelfs definitief (ook bij jeugdwedstrijden)

9/ De Primokaart (met foto!!!) is eveneens een geldige identiteitskaart.