Enkele puntjes voor de vriendenkringen vanuit het BA WVL:

 • Oproep naar promotie binnen de eigen regio voor de nieuwe sessie kandidaat-ref.
 • Het BA WVL stelt vast dat tijdens een wedstrijd gegeven YC’s en RC’s niet genoteerd worden op het wedstrijd blad. Dit moet! Het BA WVL vraagt daarom dat de Observers na een jeugdwedstrijd steeds een uitdrukkelijke controle doen van het ingevulde wedstrijdblad om na te gaan of gegeven YC en RC wel degelijk genoteerd worden. Wanneer dit niet het geval is moet dit stevig in rekening gebracht worden in de eindquotering en moet hier apart melding van gemaakt worden aan het BW WVL.
 • Het BA WVL herinnert er aan dat het refs ten strikste verboden is onderling matchen te regelen, te wijzigen of in te gaan op vragen van niet-refs om hen vrijstaande wedstrijden toe te wijzen.
 • Het BA WVL herinnert er aan dat het AR’s niet toegestaan is onderling te wisselen. Het BA duidt 1ste en 2de AR aan.
 • Het BA WVL herinnert aan het belang van een degelijke opwarming in team. Dit impliceert een tijdige aankomst op de wedstrijd. Nazicht van het speelveld gebeurt steeds door het trio samen. De Observers zijn geïnstrueerd hierop toe te zien en melding te maken (positief en negatief in het rapport).
 • Het BA WVL herinnert eraan dat afzeggingen tijdens het weekend moeten gebeuren bij de juiste persoon (zie werkplan) en dit enkel en alleen via telefoon. STRIKT VERTROUWELIJK – GEEN VERDERE VERSPREIDING Pagina 9 van 9
 • Het BA WVL vraagt de nodige gereserveerdheid aan de dag te leggen met foto’s op Facebook. We raden ten stelligste af foto’s te publiceren waarop ref en AR’s staan samen met clubleiders in café of restaurant na de wedstrijd.
 • De Voorzitter vraagt dat bij telefonisch contact waarbij niet opgenomen wordt er steeds een bericht ingesproken wordt op de voicemail met mededeling wie belt en de inhoud van de oproep.
 • Refs die optreden in café-voetbal. Het BA WVL vraagt dit niet te doen. Het is onverantwoord dit te combineren met aanduidingen door BA WVL op zelfde dag/ weekend.
 • Klimmen & Dalen: de trainingen zijn verplicht. Wie geblesseerd is wordt toch op de technische sessie verwacht. Het wordt niet meer aanvaard dat de training niet volledig uitgedaan wordt. Wie op de training niet aanwezig is of ze niet uitdoet verliest de aanduiding van het erop volgend weekend.
 • Wanneer een verslag opgemaakt wordt omwille van de houding van het publiek kan in de aankruising van de houding van dat publiek enkel “slecht” vermeld worden.
 • Het Secretariaat vraagt met aandrang verslagen n.a.v. uitsluitingen en incidenten onmiddellijk door te sturen en de termijnen te respecteren.
 • YC en RC voor persoon op de bank moet genoteerd worden op het wedstrijdblad via het invullen van de minuut naast de naam van de persoon (net als voor spelers). YC’s worden opgeteld door het P.C. met bestraffing.
 • Open aanduidingen vanaf januari 2020. Communicatie zal op kick-off verschijnen.

Afbeeldingsresultaat voor rules"